fbpx

Аполипопротеин А1

Аполипопротеин А1

цена 600

За тестот:

Мерење на концентрација на Аполипопритеин А1 и Аполипопротеин Б во крвта како дел од проценка на ризик за појава на кардиоваксуларни болести, особено кај лица со
хиперлипидемии и семејна историја на кардиоваскуларни заболувања.

Примерок:

Венска или капиларна крв.

Забелешка:

Аполипопротеините се протеинската компонента на липопротеинските комплекси кои ги транспортираат мастите во организмот