Lëshimi i rezultateve

Rezltatet lëshohen më së vonti në afat prej 24 orësh, varësisht nga koha e nevojshme për përpunim të analizës. Rezultatet nga numri më i madh i analizave janë të gatshme brenda  së njëjtës ditë, pas orës14h.

 

Analizat dhe pacientë urgjentë gjithmonë kanë përparësi dhe përpunohen në afatin më të shkurtër të mundshëm.

 

Me qëllim t’i dalim përkrah kërkesave të pacientëve tanë, Ju informojmë që rezultatet nga analizat e përpunuara në Laboratorin Avicena mund të merren nëpërmjet postës elektronike (e-mail) ose me faks.

 

Rezultatet të tilla janë kopje dhe nuk e kanë  të njëjtën vlere si rezultati origjinal me rëndësi gjyqësore-mjekësore.

 

Nëse nuk i keni marrë rezltatetet me e-mail dhe me faks në kohën e kontraktuar, që objektivisht mund të ndodhë për shkak të arsyeve të shumta gjatë  ndërprerjeve të shumta  të komunikimit elektronik dhe telefonik, Ju lutemi  i kontaktoni të punësuarit tanë në Laboratorin Avicena në: tel: 02/3179-001, 3179-010, dhe në  a-mail: lab@avicenalab.com.mk ose ta merrni të njëjtin në orgjinal, në orarin e rregullt të punës në laborator, çdo ditë  pune nga ora 08.00-19.00 dhe të shtunën ora 08.00-15.00