Авицена Тим

Тимот на Авицена Лабораторија се состои од над 110 вработени меѓу кои:

  • 3 доктори специјалисти по медицинска биохемија
  • 2 доктори специјалисти по микробиологија и паразитологија
  • 2 доктори по медицина
  • 2 молекуларни биолози
  • 26 дипломирани инженери по биохемија
  • 40 медицински лаборантски техничари
  • 5 дипломирани економисти
  • 30 лица административен персонал

Континуираната медицинска едукација на персоналот, редовното учество на стручни состаноци, конгреси, семинари во земјата и во странство, се дополнителен придонес за успехот и континуираниот развој на Авицена Лабораторија. Нашиот тим постојано врши консултации со водечките специјалисти во одредени области, со цел заедничка размена на искуства и ширење и унапредување на знаењето од различни области на медицината.