Сексуално-преносливи инфекции

Сексуално-преносливи болести се група заболувања предизвикани од најразлични причинители. Постојат повеќе од 30 различни бактерии и вируси кои се пренесуват со полов контакт и манифестираат разни симптоми и несакани последици (неплодност, негативно влијание врз бременоста, малформации кај плодот). Раната и точна идентификација на причинителот е од особено значење за правилно лекување.

Во Авицена Лабораторија се работат високосензитивни тестови за молекуларна детекција на причинители на сексуално-преносливи инфекции.

ПАНЕЛ ЗА СЕКСУАЛНО ПРЕНОСЛИВИ БОЛЕСТИ CO RT-PCR МЕТОД за детекција и идентификација на 6 најчести причинители:

          Chlamydia trachomatis

          Neisseria gonorrhoeae

          Mycoplasma genitalium

          Mycoplasma hominis

          Mycoplasma urealyticum

          Troponema pallidum

Примерок: вагинален брис; уретрален брис; ректален брис;

Цена на тестот: 4200,00 ден.

 

 

Консултирајте се со Вашиот лекар во врска со изборот на тестови за молекуларна детекција на сексуално-преносливи инфекции.