Avicena Staf

Stafi i Laboratorit Avicena përbëhet prej 110 të punësuar midis të cilëve:

  • 3 specialistë për biokimi mjekësore
  • 2 specialistë për mikrobiologji dhe parazitologji
  • 2 biolog molekular
  • 26 inxhinjerë të diplomuar për biologji
  • 40 teknikë mjekësorë laboratori
  • 5 ekonomistë të diplomuar
  • 30 persona, personel administrativ

Edukimi i vazhdueshëm i personelit, pjesëmarrja e rregullt në takimet profesionale, kongrese, seminare në vend dhe jashtë shtetit, janë kontribut shtesë për suksesin dhe zhvillimin e vazhdueshëm të Laboratorit Avicena. Stafi ynë realizon vazhdimisht konsultime me specialistët udhëheqës në fusha të caktuara, me qëllim shkëmbim të përbashkët të përvojave dhe zgjerimin dhe përmirësimin e njohurisë nga fusha të ndryshme të mjekësisë.