fbpx

ONCO® GENE PROFILE – Tест за анализа на 80 гени поврзани со развој на карциноми

Ве информираме дека единствено во Авицена Лабораторија,  достапен е генетски тест за анализа на мутации на 80 гени одеднаш, поврзани со наследни карциноми:

ONCO®GENE PROFILE – тест кој врши анализа на мутации на 80 гени, поврзани со наследни карциноми од хетерогено потекло.

Малигните заболувања се втора причина за смртност во целиот свет. Генетските тестирања за  склоност за развој на одредено малигно заболување можат да бидат од огромно значење, особено кога се работи за пациенти со фамилијарна историја на одредени малигни заболувања.

Овој тип тестови преставуваат револуционерно откритие бидејќи не само што се добиваат податоци за самиот карцином, туку и се овозможува прилагодување на третманот за секој пациент посебно.

Значење на тестот:

Со детекција на мутации на гени поврзани со различни типови малигни заболувања, може да се влијае на голем број на активности и мерки поврзани превенција и соодветен третман на одредени состојби и заболувања, дури и да се спаси животот на пациентот.

  • – Адаптација на временски период за правење скрининг тестови (пр. мамографија, колоноскопија и сл)
  • – Стратегии за намалување на ризик (на пр. профилактичка мастектомија, колектомија и сл.)
  • – Хемопревенција
  • – Соодтветен третман-можност за прилагодување на терапијата, зависно од резултатот и детектираната мутација
  • – Избор на соодветна радиотерапија
  • – Фармакогеномика (персонализирана медицина-одредување на тоа каков би бил одговорот на лицето кон одреден третман со лекови)
 ТИП НА КАРЦИНОМ ОПИС НА ГЕНИ КОИ СЕ АНАЛИЗИРААТ 
Наследен карцином на дојка и овариумПанел од 13 гени: BRCA1, BRCA2, RAD51C, CDH1, TP53, PTEN, STK11, PALB2, RAD51D, BRIP1, XRCC2, ERCC4, ATM
Наследен неполипозен карцином на колонПанел од 4 гени:MLH1, MSH2, MSH2, MSH6, PMS1
Наследна колоректална аденоматозна полипозаПанел од 2 гени:APC, MUTYH
Јувенилен полипозен синдромПанел од 3 гени:SMAD14, BMPR1A, PTEN
PTEN Hamartoma Tumor Syndrome (PHTS)Панел од 1 ген: PTEN
Peutz-Jeghers  SyndromeПанел од 1 ген: STK11
Наследен дифузен гастричен карциномПанел од 1 ген: CDH1
Li-Fraumeni SyndromeПанел од 1 ген: TP53
MelanomaПанел од 1 генp16(CDKN2A)
Карцином на простатаПанел од 1 ген: HOXB13
Карцином на желудникПанел од 9 гени: MLH1, MSH2, MSH6, PMS1, TP53, CHEK2, BRCA1, BRCA2, APC
Ataxia TelengiectasiaПанел од 1 ген: ATM
Ендокрини тумори  ( MEN2/CMT, MEN1, Von Hippel Lindau)Панел од 3 гени: RET, MEN1, VHL
Pheochromocytome / ParagangliomaПанел од 8 гени: SDHA, SDHAF2, SDHB, SDHC, SDHD, TMEM127, KIF1B MAX
Карцином на панкреас (Sd Peutz Jeghers, pancreatitis)Панел од 4 гени:STK11, PRSS1, BRCA2, PALB2
Карцином на бубрег ( Clear cell, papillary, Birt-Hogg-Dube syndrome)Панел од 5 гени: VHL, MET, FLCN, SDHB, SDHD
Конгенитална дискератозаПанел од 3 гени: DKC1, TERT, NOP10
Конгенитална неутропенијаПанел од 4 гени: ELA2, GFI1, WAS, HAX1
 Fanconi-eвa анемијаПанел од 16 гени: FANCA, FANCB, FANCC, FANCD1, FANCD2, FANCE, FANCF, FANCG, FANCI, FANCJ (BRIP1), FANCL, FANCM, FANCN, FANCO, FANCP, FANCQ
Синдроми во педијатриска онкологија (Wilms Tumor, Bloom syndrome, Sotos Syndrome, Simpson-Golabi-Behmel syndrome, Nijmegel Breakaje Syndrome, Xeroderma Pigmentosum)  Панел од 14 гени:WT1, BLM, NSD1, GPC3, NBS1, XPA, XPB, XPC, XPD, XPE, XPG, XPF, XPH, XPV