fbpx

PNEUMOSLIDE

Иако во време на пандемија со COVID-19, секоја респираторна инфекција е сомнителна за COVID-19, постојат голем број на микроорганизми – бактерии и вируси, кои можат да бидат причинители на благи или сериозни респираторни инфекции.

Освен тоа, кај пациенти со COVID-19, многу често може да настане дополнителна инфекција со некој микроорганизам и истиот да биде причинител за долготрајната кашлица, губење здив и други респираторни симптоми и влошување на состојбата.

Доколку навремено се открие причинителот на болеста, ќе може навремено да се даде соодветна терапија, со што ќе се скрати времетраењето на болеста и пациентот ќе добие соодветен третман.

PNEUMOSLIDE – тест преку крв за истовремено откривање на 9 видови бактерии и вируси, причинители на најчестите инфекции на дишните патишта кои не се откриваат со класични методи

ЗОШТО PNEUMOSLIDE?

1.       Точно и брзо откривање на причинители на невообичаени инфекции

2.       Можност за најсоодветно лекување

3.       Се скратува времетраењето на болеста

4.       Без ризик од резистенција кон дадените лекови

5.       Штеди време и средства

6.       Спречува развој на компликации

7.       Идентификација на 9 респираторни атипични патогени одеднаш

8.       Со само еден тест, резултати истиот ден

ШТО Е PNEUMOSLIDE?

PNEUMOSLIDE претставува индиректен имунофуоресцентен тест кој овозможува детекција на IgG и IgM антитела од серум на пациент, за 9 поединечни атипични патогени одеднаш.

–          Mycoplasma pneumoniae

–          Legionella pneumophila

–          Chlamydia Pneumoniae

–          Coxiella burnetii

–          Adenovirus

–          Respiratoren Sinicijalen Virus

–          Influenza A

–          Influenza B

–          Parainfluenza (serotipovi 1,2,3)

Запомнете! Голем број од респираторните инфекции се предизвикани од горенаведените атипични патогени и истите се виновни за исклучително висок морбидитет и морталитет.

КОГА PNEUMOSLIDE?

Индициран е кај сите респираторни инфекции!

□        Најголем број од респираторните инфекции се етиолошки недокажани

□        Многу често се вклучени повеќе патогени

□        Уште почесто се среќава мешана инфекција

Особенo кај:

►     Пролонгирани и повторувачки респираторни инфекции

►     ХОББ (хронична Опструктивна Белодробна Болест)

►     Мали деца

►     Стари луѓе

►     Кардиопулмонални, хронични неподвижни болни

►     Луѓе со компромитиран имун систем

►     Екстрапулмонални манифестации

Примерок: Венска или капиларна крв

Издавање резултати: Истиот ден за прием на пациенти до 13 часот